Hypocrite Hyena sees through your sanctimoniousness